Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng tuyến đường nông thôn kiểu mẫu

04/11/2020 00:00 570 lượt xem

 

 

 

Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới xã đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Tuyến đường thôn Nà Giáo xã Tùng Bá sáng xanh - sạch - đẹp. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, Hội nông dân xã đã tiếp tục huy động nhân dân tham gia xây dựng các tuyến đường, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường. Thôn đã tập trung vào việc xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu trên cơ sở huy động nguồn lực người dân tham gia.

 

                                                                                                                           Hoàng Xạ


Tin khác