Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 120/BC-UBND Tùng Bá, ngày 21 tháng 06 năm 2024. 21/06/2024 Về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025
Số: 102/KH-UBND Tùng Bá, ngày 21 tháng 6 năm 2024 21/06/2024 Phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2025 của UBND xã Tùng Bá
Số: 119/BC - UBND Tùng Bá, ngày 21 tháng 06 năm 2024 21/06/2024 Kết quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023
Số: 118/BC-UBND Tùng Bá, ngày 21 tháng 6 năm 2024 21/06/2024 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về Đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024
Số: 117/BC-UBND Tùng Bá, ngày 20 tháng 6 năm 2024 20/06/2024 Kết quả thực hiện tiểu dự án 1 dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát Giảm nghèo bền vững
Số: 115/BC-PCTT Tùng Bá, ngày 18 tháng 6 năm 2024 18/06/2024 Thiệt hại do thiên tai xảy ra sáng ngày 10/6/2024 trên địa bàn xã Tùng Bá
Số: 114/BC-PCTT Tùng Bá, ngày 18 tháng 6 năm 2024 18/06/2024 Thiệt hại do thiên tai xảy ra sáng ngày 15/6/2024 trên địa bàn xã Tùng Bá
Số: 101/KH-UBND Tùng Bá, ngày 18 tháng 6 năm 2024 18/06/2024 Cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2024 trên địa bàn xã Tùng Bá
Số: 117/CTĐS2 Tùng Bá, ngày 18 tháng 6 năm 2024 18/06/2024 V/v thực hiện báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2024
Số: 113/BC-UBND Tùng Bá, ngày 18 tháng 6 năm 2024 18/06/2024 Tổng hợp đề xuất kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi