Thông tin chỉ đạo điều hành

Dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

25/02/2021 08:59 175 lượt xem

BHG - Ngày 19.2.2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang ban hành Công văn số 16/UBBC-TGV V/v dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, nội dung như sau:

 

Căn cứ Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND ngày 25.6.2015;

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 20.1.2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Để thống nhất triển khai các hoạt động chuẩn bị bầu cử đảm bảo thời gian theo quy định, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Thủ trưởng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

I. ẤN ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, XÁC ĐỊNH KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026

UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) báo cáo cấp ủy và đề nghị Ủy ban bầu cử cùng cấp ban hành quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, chậm nhất là 80 ngày (ngày 04/3/2021) trước ngày bầu cử theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015.

2. Về xác định khu vực bỏ phiếu

UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xác định khu vực bỏ phiếu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 (UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chậm nhất ngày 23/3/2021).

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã báo cáo kết quả dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND  cấp xã, khu vực bỏ phiếu và tổng hợp thành báo cáo chung của UBND cấp huyện, gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh) số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trước ngày 07/3/2021; kết quả phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước ngày 26/3/2021 theo đường công văn và địa chỉ hộp thư điện tử: cqđp.snv@hagiang.gov.vn

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc đăng ký trực tiếp số lượng khu vực bỏ phiếu (riêng) với UBND cấp xã nơi các đơn vị đóng quân (không báo cáo số cử tri); báo cáo UBBC tỉnh về số khu vực bỏ phiếu và số cử tri (qua Sở Nội vụ - Phòng Chính quyền địa phương và Công tác thanh niên, số điện thoại 0913.299.770).

II. THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ VÀ TỔ BẦU CỬ

1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

a) Thời điểm thành lập

Chậm nhất là 70 ngày (ngày 14/3/2021) trước ngày bầu cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, tiến hành xin chủ trương của Ban Thường vụ cấp ủy Đảng cùng cấp, UBND cấp huyện và cấp xã quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình một Ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

b) Thành phần

Dự kiến thành phần mỗi Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 24 và Điều 27 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015), như sau:

- Mỗi Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện gồm 11 thành viên: Trưởng ban là đại diện Ủy ban bầu cử cấp huyện; Phó Trưởng ban là Chủ tịch UBND cấp xã; các ủy viên là cán bộ, công chức cấp xã; Thư ký là Hiệu trưởng của 01 đơn vị trường học trên địa bàn.

Trường hợp 01 đơn vị hành chính cấp xã có 02 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện thì việc thành lập Ban bầu cử tiếp theo tương tự như trên, thành phần gồm: Trưởng ban là đại diện Ủy ban bầu cử cấp huyện; Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND cấp xã; các Ủy viên là cán bộ, công chức cấp xã; Thư ký là Hiệu trưởng của 01 đơn vị trường học trên địa bàn.

Trường hợp 01 đơn vị bầu cử gồm 02 đơn vị hành chính cấp xã thì thành phần Ban bầu cử gồm: Trưởng ban là đại diện Ủy ban bầu cử cấp huyện; Phó Trưởng ban là 02 Chủ tịch UBND của 02 đơn vị hành chính cấp xã; các ủy viên là cán bộ, công chức cấp xã; Thư ký là Hiệu trưởng của 01 đơn vị trường học trên địa bàn (các ủy viên của Ban bầu cử lựa chọn cân xứng số lượng giữa 2 đơn vị cấp xã).

- Mỗi Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 09 thành viên: Trưởng ban là đại diện Ủy ban bầu cử cấp xã; Phó Trưởng ban là Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và ủy viên là đại diện: Ủy ban MTTQ; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Công an; Quân sự; Đại diện cử tri là người cao tuổi có uy tín của địa phương; Đại diện đơn vị trường học trên địa bàn (thư ký).

Trường hợp 01 thôn, tổ dân phố được thành lập 02 đơn vị bầu cử hoặc 02 thôn, tổ dân phố trở lên thành lập 01 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp mình gồm 09 thành viên, bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương, nhưng nhất thiết phải có đại diện là các Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban MTTQ, Công an hoặc bảo vệ dân phố và đại diện cử tri là người cao tuổi có uy tín của địa phương.

- Trường hợp cấp trưởng của các cơ quan, tổ chức nêu trên vì lý do bất khả kháng không thể tham gia hoặc chưa kiện toàn cấp trưởng, thì cấp phó tham gia làm ủy viên.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của Ban bầu cử:

Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 và hoạt động theo nguyên tấc quy định tại Điều 26 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

2. Thành lập Tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Chậm nhất 50 ngày (ngày 03/4/2021) trước ngày bầu cử, UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định thành lập Tổ bầu cử tại mỗi khu vực bỏ phiếu để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Số lượng mỗi Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm: Tổ trưởng là Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố (trường hợp Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố vì lý do bất khả kháng hoặc chưa kiện toàn, thì Phó Trưởng thôn hoặc Tổ phó tổ dân phố làm Tổ trưởng); Thư ký là Giáo viên trên địa bàn có kinh nghiệm làm công tác bầu cử; Ủy viên là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố, gồm: Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Nông dân, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Công an viên hoặc Bảo vệ dân phố, Thôn đội trưởng..., Đại diện cử tri là người cao tuổi có uy tín của địa phương và giáo viên trên địa bàn.

- Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh: Chậm nhất là 50 ngày (ngày 03/4/2021) trước ngày bầu cử, Thủ trưởng đơn vị phải phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu của đơn vị mình một Tổ bầu cử; thành phần gồm 09 thành viên: Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện Chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ 11 (mười một) đến 21 (hai mươi mốt) thành viên, gồm: Tổ trưởng là Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tố dân phố (trường hợp Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố vì lý do bất khả kháng hoặc chưa kiện toàn, thì Phó Trưởng thôn hoặc Tổ phó tổ dân phố làm Tổ trưởng); Thư ký là Giáo viên trên địa bàn có kinh nghiệm làm công tác bầu cử; ủy viên là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố, gồm: Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng cựu chiến binh, Công an viên hoặc Bảo vệ dân phố, Thôn đội trưởng, đại diện cử tri là người cao tuổi có uy tín của địa phương, đại diện Chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó, những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố và giáo viên trên địa bàn.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Tổ bầu cử thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Mẫu hồ sơ ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18.1.2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Do Ủy ban MTTQ tỉnh in ấn, cung cấp mẫu hồ sơ và hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện.

2. Địa điểm nhận mẫu hồ sơ và nộp hồ sơ

- Mẫu hồ sơ ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhận tại Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sau khi kê khai, hoàn thiện hồ sơ, người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ tại Ủy ban Bầu cử tỉnh (Phòng Chính quyền địa phương và Công tác thanh niên - Sở Nội vụ, phòng số 617, tầng 6 trụ sở UBND tỉnh).

- Mẫu hồ sơ đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhận tại Ủy ban MTTQ cấp huyện.

Sau khi kê khai, hoàn thiện hồ sơ, người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử cấp huyện (qua Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức - Nội vụ các huyện, thành phố).

- Mẫu hồ sơ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhận tại Ủy ban MTTQ cấp xã.

Sau khi kê khai, hoàn thiện hồ sơ, người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử cấp xã (do Ủy ban bầu cử cấp xã, lựa chọn, quyết định).

Giao Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban bầu cử cấp xã trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo, hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin trực tiếp về Ủy ban Bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, số điện thoại 0913.299.770) để phối hợp, thống nhất, giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

                                                                                                                             http://baohagiang.vn/


Tin khác